2 juli 2017

Algemene Voorwaarden

Kids met Lef – Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Prijzen en totstandkoming van overeenkomst
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5. Geheimhouding
Artikel 6. Betalingsvoorwaarden
Artikel 7. Brengen en halen
Artikel 8. Annulering
Artikel 9. Overig
Artikel 10. Toepasselijk recht
Artikel 11. Vindplaats en wijzingen algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Kids met Lef heeft als eigenaar Hesdey Tevreden. Hij geeft Rots en Water Weerbaarheidstraining en Sociale Vaardigheidstraining aan kinderen in de leeftijd van 4 tot met 17 jaar.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer
 2. Opdrachtnemer: Kids met Lef
 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van of met opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Prijzen en totstandkoming van overeenkomst

 1. De prijzen van de Rots en Water Weerbaarheidstraining en Sociale Vaardigheidstraining staan vermeld op de website (www.kidsmetlef.nl) van opdrachtnemer. De vermelde, genoemde of afgesproken prijzen zijn inclusief 21% btw, tenzij anders aangegeven.
 2. Prijzen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekend inschrijfformulier door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer opdrachtnemer een aanmeldingsformulier via een e-mail van opdrachtgever heeft ontvangen of wanneer opdrachtnemer een mondelinge afspraak van de opdrachtgever schriftelijk bevestigd heeft.
 4. Voor het begeleiden en/of volgen van een training moeten, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord gaan. Hierbij draagt de ondertekenende gezaghebbende ouder er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en/of training en hier toestemming voor geeft.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de training naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.

Artikel 5. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6.  Betalingsvoorwaarden

 1. De overeengekomen kosten dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een herinneringsfactuur dient binnen 5 werkdagen te zijn voldaan. Een factuur ontvangt de opdrachtgever per email of per post na de 2e training.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder 1 (van Artikel 6) gestelde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 3. Wanneer opdrachtgever niet binnen de onder 1 (van Artikel 6) gestelde termijn heeft betaald, heeft opdrachtnemer het recht om vanaf de vervaldatum van de betalingstermijn, naast de 8% geldende wettelijke rente over het factuurbedrag, ook een vertragingsrente van 3% per maand aan de opdrachtgever in rekening wordt gebracht, waarbij een gedeelte van een maand voor de gehele maand aan de opdrachtgever wordt gerekend, onverminderd de verder aan opdrachtnemer toekomende rechten.
 4. Indien de opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met incasso gemoeid zijn aan opdrachtnemer verschuldigd.
 5. Indien opdrachtgever bij opdrachtnemer een offerte of akkoordverklaring of overeenkomst voor deelneming aan de training heeft ondertekend, blijft de gehele betalingsverplichting van opdrachtgever jegens opdrachtnemer van kracht.
 6. Wanneer opdrachtgever de kosten van de training niet heeft voldaan, is opdrachtnemer bevoegd om het kind van de opdrachtgever te weigeren voor deelname aan de training, indien de opdrachtgever een school of vereniging of een ander niet natuurlijk persoon is die de kosten van de training niet heeft voldaan, dan is de opdrachtgever bevoegd om de training te staken. Indien opdrachtgever bij opdrachtnemer een offerte of akkoordverklaring of overeenkomst voor deelneming aan de training of het geven van een training heeft ondertekend, blijft de gehele betalingsverplichting van opdrachtgever jegens opdrachtnemer van kracht.

Artikel 7. Brengen en halen

De opdrachtgever dient zelf het vervoer van zijn/haar kind naar de training te regelen. Dit betekent dat de opdrachtgever zijn/haar kind brengt en na afloop van de training op de afgesproken tijd weer ophaalt. Indien de opdrachtgever besloten heeft dat zijn/haar kind zelfstandig naar de training komt en/of naar huis gaat, is opdrachtnemer nimmer verantwoordelijk voor een eventueel ongeval of ander voorval.

Artikel 8. Annulering

 1. De overeengekomen trainingssessies kunnen door opdrachtgever tot 48 uur voor de overeengekomen datum en tijdstip van de eerste training kosteloos worden geannuleerd. Opdrachtgever dient de annulering schriftelijk, (middels een e-mail aan info@kidsmetlef.nl) aan opdrachtnemer mede te delen.
 2. Indien later dan de onder 1 (van Artikel 8) genoemde termijn wordt geannuleerd, dient opdrachtgever de gehele kosten van de overeengekomen trainingssessies te voldoen.

Artikel 9. Overig

 1. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, waaronder eventueel  inbegrepen spellen, boeken, tekeningen, enzovoort, blijven eigendom van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht de schade te verhalen op opdrachtgever.
 3. De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden training.
 4. De opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies van persoonlijk bezit van de opdrachtgever of het kind van de opdrachtgever.

Artikel 10. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11. Vindplaats en wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op www.kidsmetlef.nl.
 2. Opdrachtnemer gaat er vanuit dat opdrachtgever akkoord is met de algemene voorwaarden, op het moment van aanmelding voor een training.
 3. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.